دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1394 (381) 
3. بررسی پاسخ شیروانی های خاکی در برابر بارهای انفجاری ‏

حسام الدین حاجی ملاعلی؛ ابوالقاسم مظفری شمس؛ فریدون خسروی