نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌پذیری لرزه‌ای بررسی آسیب‌پذیری لرزه‌ای و ارایه طرح مقاوم‌سازی مخازن نفتی فولادی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • آشکارکننده زیستی لوسیفراز و کاربردهای نوین آن در زیست فناوری [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • آموزش بررسی وضعیت موجود شرکت گاز استان اصفهان در پیاده‌سازی مدیریت بحران [دوره 2، شماره 1، 1389]

ا

 • اتصالات پیچی مدل‌سازی و تحلیل تخریب ساختمان شماره 5 مرکز تجارت جهانی (WTC5) [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • اتصال نبشی پیچی بررسی رفتار اتصالات پیچی نبشی بالا و پایین در مقابل بارهای انفجاری [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • اثر فروسرخ اقدامات پدافند غیرعامل در کاهش اثرات فروسرخ کشتی‌های نظامی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • ادغام در سطح تصمیم ارائه روشی جدید جهت بهبود صحت طبقه‌بندی اهداف در تصاویر هوایی براساس داده‌های لیداری و ادغام در سطح تصمیم [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • ارزیابی سریع معرفی روش جدید ارزیابی سریع لرزه‌ای ساختمان‌ها و کاربرد آن در مدیریت بحران [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • استتار مقایسه اثر استتاری ذرات پودر آلیاژ برنج، با مخلوط پودر و الیاف گرافیت در ناحیه طیفی فروسرخ [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • استراتژی بررسی وضعیت موجود شرکت گاز استان اصفهان در پیاده‌سازی مدیریت بحران [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • الیاف مقایسه اثر استتاری ذرات پودر آلیاژ برنج، با مخلوط پودر و الیاف گرافیت در ناحیه طیفی فروسرخ [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • الگوی آرایش الیاف FRP بررسی رفتار دال‌های بتنی در شرایط زنجیره‌ای و مقاوم‌سازی آنها به کمک الیاف FRP [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • امکانات بررسی وضعیت موجود شرکت گاز استان اصفهان در پیاده‌سازی مدیریت بحران [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • امنیت اطلاعات مقدمه‌ای بر سیستم‌های رمزنگاری کوانتومی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • امواج لرزه‌ای نقش شاتکریت در افزایش ضریب ایمنی باربری نگهداری سازه‌های زیرزمینی در مقابل بارهای لرزه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • انتقال سیمی پول‌شویی الکترونیکی و راه‌کارهای فنی و بین‌المللی دفاع در برابر آن [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • اندرکنش خاک - سازه بررسی روش‌های مختلف تحلیل لرزه‌ای مخازن هوایی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش سیال - سازه – خاک [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • اندرکنش مایع -سازه بررسی روش‌های مختلف تحلیل لرزه‌ای مخازن هوایی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش سیال - سازه – خاک [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • اندرکنش موج انفجار بررسی اثر انفجار بر سازه‌های بتن مسلح [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • انفجارات هسته‌ای محاسبه میزان دز جذب شده ناشی از انفجار بمب اورانیومی در افراد و تعیین حفاظ هسته‌ای مناسب برای یک پناهگاه انفرادی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • انفجارداخلی تعیین مساحت دریچه جهت خروج فشار گاز ناشی از انفجار داخلی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • اورانیوم محاسبه میزان دز جذب شده ناشی از انفجار بمب اورانیومی در افراد و تعیین حفاظ هسته‌ای مناسب برای یک پناهگاه انفرادی [دوره 2، شماره 2، 1389]

ب

 • بارگذاری انفجار بررسی رفتار اتصالات پیچی نبشی بالا و پایین در مقابل بارهای انفجاری [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • بارهای انفجاری بررسی پاسخ ستون‌های بتنی پایه پل‌ها در اثر انفجار و راه‌های کاهش اثرات انفجار بر آن‌ها [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • بار‌های غیرعادی بررسی رفتار دال‌های بتنی در شرایط زنجیره‌ای و مقاوم‌سازی آنها به کمک الیاف FRP [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • باند α طراحی فیلتر فروسرخ باند α برای مقابله با طول موج 8/2 میکرومترلیزر هیدروژن فلوراید [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • بانکداری الکترونیکی پول‌شویی الکترونیکی و راه‌کارهای فنی و بین‌المللی دفاع در برابر آن [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • بحران بررسی وضعیت موجود شرکت گاز استان اصفهان در پیاده‌سازی مدیریت بحران [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • بحران سازمانی بررسی وضعیت موجود شرکت گاز استان اصفهان در پیاده‌سازی مدیریت بحران [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • بسیج ملی بسیج و دفاع غیرعامل [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • بلور فوتونیکی طراحی فیلتر فروسرخ باند α برای مقابله با طول موج 8/2 میکرومترلیزر هیدروژن فلوراید [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • بیولومینسانس لوسیفراز و کاربردهای نوین آن در زیست فناوری [دوره 2، شماره 2، 1389]

پ

 • پایداری ملی بسیج و دفاع غیرعامل [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • پارامتر‌های ترمونوترونیکی ارتقای راکتورهای هسته‌ای از نسل دوم به نسل سوم و تأثیر آن در بهبود پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • پایه پل بررسی پاسخ ستون‌های بتنی پایه پل‌ها در اثر انفجار و راه‌های کاهش اثرات انفجار بر آن‌ها [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • پدافند غیرعامل بررسی اثر انفجار بر سازه‌های بتن مسلح [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • پدافند غیرعامل فریب تاکتیکی و غافلگیری راهبردی در عملیات‌های القاعده [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • پدافند غیرعامل بررسی پاسخ ستون‌های بتنی پایه پل‌ها در اثر انفجار و راه‌های کاهش اثرات انفجار بر آن‌ها [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • پدافند غیرعامل خصوصیات و توانایی محلول رفع آلودگی سدیم دی‌کلرو ایزو سیانورات به‌عنوان یک پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • پدافند غیرعامل ارائه روشی جدید جهت بهبود صحت طبقه‌بندی اهداف در تصاویر هوایی براساس داده‌های لیداری و ادغام در سطح تصمیم [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • پدافند غیرعامل ملاحظات طراحی محوطه‌ها از منظر پدافند غیر عامل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • پدافند غیر عامل کاربردهای حفاظتی نانوفناوری در پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • پدافند غیر عامل طراحی فیلتر فروسرخ باند α برای مقابله با طول موج 8/2 میکرومترلیزر هیدروژن فلوراید [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • پدافند غیر عامل ارتقای راکتورهای هسته‌ای از نسل دوم به نسل سوم و تأثیر آن در بهبود پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • پدافند غیر عامل مقدمه‌ای بر سیستم‌های رمزنگاری کوانتومی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • پلوم اقدامات پدافند غیرعامل در کاهش اثرات فروسرخ کشتی‌های نظامی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • پناهگاه تعیین مساحت دریچه جهت خروج فشار گاز ناشی از انفجار داخلی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • پودر آلیاژ برنج مقایسه اثر استتاری ذرات پودر آلیاژ برنج، با مخلوط پودر و الیاف گرافیت در ناحیه طیفی فروسرخ [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • پودر گرافیت مقایسه اثر استتاری ذرات پودر آلیاژ برنج، با مخلوط پودر و الیاف گرافیت در ناحیه طیفی فروسرخ [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • پول الکترونیکی پول‌شویی الکترونیکی و راه‌کارهای فنی و بین‌المللی دفاع در برابر آن [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • پول‌شویی پول‌شویی الکترونیکی و راه‌کارهای فنی و بین‌المللی دفاع در برابر آن [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • پول‌شویی الکترونیکی پول‌شویی الکترونیکی و راه‌کارهای فنی و بین‌المللی دفاع در برابر آن [دوره 2، شماره 3، 1389]

ت

 • تابش فروسرخ اقدامات پدافند غیرعامل در کاهش اثرات فروسرخ کشتی‌های نظامی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • تاریخچه دمای آتش مدل‌سازی و تحلیل تخریب ساختمان شماره 5 مرکز تجارت جهانی (WTC5) [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • تأسیسات زیرزمینی تهدیدات هدف‌های سخت و ژرفا‌نهفت [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • تباین ارزیابی کمّی قابلیت استتار طرح‌های استتاری [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • تحلیل اجزاء محدود بررسی رفتار اتصالات پیچی نبشی بالا و پایین در مقابل بارهای انفجاری [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • تحلیل اجزاء محدود مدل‌سازی و تحلیل تخریب ساختمان شماره 5 مرکز تجارت جهانی (WTC5) [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • تحلیل حرارتی مدل‌سازی و تحلیل تخریب ساختمان شماره 5 مرکز تجارت جهانی (WTC5) [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • تیر اصلی مدل‌سازی و تحلیل تخریب ساختمان شماره 5 مرکز تجارت جهانی (WTC5) [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • تصاویر هوایی ارائه روشی جدید جهت بهبود صحت طبقه‌بندی اهداف در تصاویر هوایی براساس داده‌های لیداری و ادغام در سطح تصمیم [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • تکنیک GIS معرفی روش جدید ارزیابی سریع لرزه‌ای ساختمان‌ها و کاربرد آن در مدیریت بحران [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • تهدید بسیج و دفاع غیرعامل [دوره 2، شماره 1، 1389]

ح

 • حفاظت کاربردهای حفاظتی نانوفناوری در پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • حل عددی بررسی اثر انفجار بر سازه‌های بتن مسلح [دوره 2، شماره 1، 1389]

د

 • داده لیداری ارائه روشی جدید جهت بهبود صحت طبقه‌بندی اهداف در تصاویر هوایی براساس داده‌های لیداری و ادغام در سطح تصمیم [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • دال بتن مسلح بررسی رفتار دال‌های بتنی در شرایط زنجیره‌ای و مقاوم‌سازی آنها به کمک الیاف FRP [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • دز محاسبه میزان دز جذب شده ناشی از انفجار بمب اورانیومی در افراد و تعیین حفاظ هسته‌ای مناسب برای یک پناهگاه انفرادی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • دفاع غیرعامل بسیج و دفاع غیرعامل [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • دفاع مردم‌پایه بسیج و دفاع غیرعامل [دوره 2، شماره 1، 1389]

ر

 • راکتور هسته‌ای ارتقای راکتورهای هسته‌ای از نسل دوم به نسل سوم و تأثیر آن در بهبود پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • رفع آلودگی خصوصیات و توانایی محلول رفع آلودگی سدیم دی‌کلرو ایزو سیانورات به‌عنوان یک پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • رمزنگاری کوانتومی مقدمه‌ای بر سیستم‌های رمزنگاری کوانتومی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • روابط حاکم نفوذ پرتابه مقایسه‌ای در روابط حاکم بر معادلات نفوذ بمب در انواع خاک‌ها با قرارگیری روی سازه‌های پدافندی [دوره 2، شماره 2، 1389]

ز

 • زاویه میل ناپیوستگی اثر انفجار و زاویه میل ناپیوستگی بر عمق بهینه تونل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • زاویه میل ناپیوستگی و UDEC میرایی موج انفجار بمب در اثر برخورد با زمین درزدار روی سازه پدافندی [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • زیست حسگر لوسیفراز و کاربردهای نوین آن در زیست فناوری [دوره 2، شماره 2، 1389]

س

 • ساختار بررسی وضعیت موجود شرکت گاز استان اصفهان در پیاده‌سازی مدیریت بحران [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • سازمان بسیج بسیج و دفاع غیرعامل [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • سازه بتنی بررسی اثر انفجار بر سازه‌های بتن مسلح [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • سازه‌های پدافندی مقایسه‌ای در روابط حاکم بر معادلات نفوذ بمب در انواع خاک‌ها با قرارگیری روی سازه‌های پدافندی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • سازه‌های زیرزمینی نقش شاتکریت در افزایش ضریب ایمنی باربری نگهداری سازه‌های زیرزمینی در مقابل بارهای لرزه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • سامانه‌های یرداخت الکترونیکی پول‌شویی الکترونیکی و راه‌کارهای فنی و بین‌المللی دفاع در برابر آن [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • سدیم دی‌کلرو ایزوسیانورات خصوصیات و توانایی محلول رفع آلودگی سدیم دی‌کلرو ایزو سیانورات به‌عنوان یک پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • سیستم نگهداری نقش شاتکریت در افزایش ضریب ایمنی باربری نگهداری سازه‌های زیرزمینی در مقابل بارهای لرزه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • سلاح نفوذگر زمینی تهدیدات هدف‌های سخت و ژرفا‌نهفت [دوره 2، شماره 4، 1389]

ش

 • شاتکریت نقش شاتکریت در افزایش ضریب ایمنی باربری نگهداری سازه‌های زیرزمینی در مقابل بارهای لرزه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • شناسایی اهداف ارائه روشی جدید جهت بهبود صحت طبقه‌بندی اهداف در تصاویر هوایی براساس داده‌های لیداری و ادغام در سطح تصمیم [دوره 2، شماره 4، 1389]

ط

 • طبقه بندی ارائه روشی جدید جهت بهبود صحت طبقه‌بندی اهداف در تصاویر هوایی براساس داده‌های لیداری و ادغام در سطح تصمیم [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • طرح استتاری ارزیابی کمّی قابلیت استتار طرح‌های استتاری [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • طیف پاسخ بررسی پاسخ ستون‌های بتنی پایه پل‌ها در اثر انفجار و راه‌های کاهش اثرات انفجار بر آن‌ها [دوره 2، شماره 2، 1389]

ع

 • عکسبرداری از بافت‌ها لوسیفراز و کاربردهای نوین آن در زیست فناوری [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • عمق بحرانی اثر انفجار و زاویه میل ناپیوستگی بر عمق بهینه تونل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • عمق بهینه تونل اثر انفجار و زاویه میل ناپیوستگی بر عمق بهینه تونل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • عمق نفوذ تهدیدات هدف‌های سخت و ژرفا‌نهفت [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • عملکرد زنجیره‌ای بررسی رفتار دال‌های بتنی در شرایط زنجیره‌ای و مقاوم‌سازی آنها به کمک الیاف FRP [دوره 2، شماره 3، 1389]

ف

 • فرهنگ بررسی وضعیت موجود شرکت گاز استان اصفهان در پیاده‌سازی مدیریت بحران [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • فرونشانی اثر فروسرخ اقدامات پدافند غیرعامل در کاهش اثرات فروسرخ کشتی‌های نظامی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • فشار تکانشی تعیین مساحت دریچه جهت خروج فشار گاز ناشی از انفجار داخلی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • فشار گاز تعیین مساحت دریچه جهت خروج فشار گاز ناشی از انفجار داخلی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • فضاهای امن ملاحظات طراحی محوطه‌ها از منظر پدافند غیر عامل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • فضاهای باز ملاحظات طراحی محوطه‌ها از منظر پدافند غیر عامل [دوره 2، شماره 4، 1389]

ق

 • قابلیت استتار ارزیابی کمّی قابلیت استتار طرح‌های استتاری [دوره 2، شماره 2، 1389]

ک

 • کراتر میرایی موج انفجار بمب در اثر برخورد با زمین درزدار روی سازه پدافندی [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • کشتی جنگی اقدامات پدافند غیرعامل در کاهش اثرات فروسرخ کشتی‌های نظامی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • کمانش الماسی بررسی آسیب‌پذیری لرزه‌ای و ارایه طرح مقاوم‌سازی مخازن نفتی فولادی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • کمانش پافیلی بررسی آسیب‌پذیری لرزه‌ای و ارایه طرح مقاوم‌سازی مخازن نفتی فولادی [دوره 2، شماره 1، 1389]

گ

 • گاز خردل خصوصیات و توانایی محلول رفع آلودگی سدیم دی‌کلرو ایزو سیانورات به‌عنوان یک پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • گاما محاسبه میزان دز جذب شده ناشی از انفجار بمب اورانیومی در افراد و تعیین حفاظ هسته‌ای مناسب برای یک پناهگاه انفرادی [دوره 2، شماره 2، 1389]

ل

 • لاینینگ نقش شاتکریت در افزایش ضریب ایمنی باربری نگهداری سازه‌های زیرزمینی در مقابل بارهای لرزه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • لوسیفراز لوسیفراز و کاربردهای نوین آن در زیست فناوری [دوره 2، شماره 2، 1389]

م

 • مادون قرمز مقایسه اثر استتاری ذرات پودر آلیاژ برنج، با مخلوط پودر و الیاف گرافیت در ناحیه طیفی فروسرخ [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • محاسبات کوانتومی مقدمه‌ای بر سیستم‌های رمزنگاری کوانتومی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • محوطه ملاحظات طراحی محوطه‌ها از منظر پدافند غیر عامل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • مخازن فولادی بررسی آسیب‌پذیری لرزه‌ای و ارایه طرح مقاوم‌سازی مخازن نفتی فولادی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • مخازن هوایی بررسی روش‌های مختلف تحلیل لرزه‌ای مخازن هوایی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش سیال - سازه – خاک [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • مخاطرات ملاحظات طراحی محوطه‌ها از منظر پدافند غیر عامل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • مدیریت بحران بررسی وضعیت موجود شرکت گاز استان اصفهان در پیاده‌سازی مدیریت بحران [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • مدیریت بحران معرفی روش جدید ارزیابی سریع لرزه‌ای ساختمان‌ها و کاربرد آن در مدیریت بحران [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • مدیریت شهری معرفی روش جدید ارزیابی سریع لرزه‌ای ساختمان‌ها و کاربرد آن در مدیریت بحران [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • مرکز تجارت جهانی مدل‌سازی و تحلیل تخریب ساختمان شماره 5 مرکز تجارت جهانی (WTC5) [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • مقابله الکترواپتیک طراحی فیلتر فروسرخ باند α برای مقابله با طول موج 8/2 میکرومترلیزر هیدروژن فلوراید [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • مقاوم‌سازی بررسی آسیب‌پذیری لرزه‌ای و ارایه طرح مقاوم‌سازی مخازن نفتی فولادی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • مقاوم‌سازی بررسی رفتار دال‌های بتنی در شرایط زنجیره‌ای و مقاوم‌سازی آنها به کمک الیاف FRP [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • موج انفجار میرایی موج انفجار بمب در اثر برخورد با زمین درزدار روی سازه پدافندی [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • موج انفجار اثر انفجار و زاویه میل ناپیوستگی بر عمق بهینه تونل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • موج ضربه تهدیدات هدف‌های سخت و ژرفا‌نهفت [دوره 2، شماره 4، 1389]

ن

 • نانوفناوری کاربردهای حفاظتی نانوفناوری در پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • نیروی مقاومت بسیج بسیج و دفاع غیرعامل [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • نسل دوم ارتقای راکتورهای هسته‌ای از نسل دوم به نسل سوم و تأثیر آن در بهبود پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • نسل سوم ارتقای راکتورهای هسته‌ای از نسل دوم به نسل سوم و تأثیر آن در بهبود پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • نفوذ بمب مقایسه‌ای در روابط حاکم بر معادلات نفوذ بمب در انواع خاک‌ها با قرارگیری روی سازه‌های پدافندی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • نفوذ در خاک مقایسه‌ای در روابط حاکم بر معادلات نفوذ بمب در انواع خاک‌ها با قرارگیری روی سازه‌های پدافندی [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • نوترون محاسبه میزان دز جذب شده ناشی از انفجار بمب اورانیومی در افراد و تعیین حفاظ هسته‌ای مناسب برای یک پناهگاه انفرادی [دوره 2، شماره 2، 1389]

ه